Vés al contingut
ibi

Fins aquest divendres podeu demanar la subvenció del 50% de l'IBI

Aquest divendres és el darrer dia per demanar l'ajut de l'IBI. Recordem que l'Ajuntament de Pineda subvenciona el 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Les sol·licituds s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). És una línia d’ajudes per a subvencionar la quota de l’Impost de Béns Immobles (l’IBI) del domicili habitual adreçat a persones en situació d’especial dificultat econòmica. L’import màxim de la subvenció serà de 400 euros. Per accedir a la subvenció s’ha d’estar empadronat al municipi de Pineda abans del dia 1 de gener de 2018.

La persona sol·licitant de la subvenció ha de ser propietari, llogater (quan consti en el contracte que l’IBI va a càrrec de l’arrendatari), usufructuari de l’habitatge o figurant com a subjecte passiu de l’impost. I no tenir cap altre immoble de caràcter urbà (s’exclou únicament la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi, per a l’ús propi). A més la persona sol·licitant s’haurà de trobar al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i la Seguretat Social.

 

Nombre de persones que conviuen a l’habitatge

Ingressos bruts màxims

1

SMI x 1,50

2

SMI x 2

3

SMI x 2,5

4

SMI x 3

5

SMI x 3,5

6

SMI x 4

7 o més

SMI x 4,5

Persones discapacitades en l’habitatge

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna de les persones amb una discapacitat superior al 33%

Famílies monoparentals

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,15

SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats)


 

Els ingressos que s’hauran de tenir en compte són els rendiments bruts. Es consideren ingressos gravables els següents:

 

- Rendes del treball

- Rendes del capital mobiliari

- Rendes del capital immobiliari

- Rendes de les activitats econòmiques i professionals

- Rendes de règims especials

- Rendes exemptes de tributar per l’IRPF

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pineda va aprovar la convocatòria el passat 23 de juliol de 2018 i determina que es podran tramitar les sol·licituds a partir del 3 i fins al 28 de setembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Més informació: www.pinedademar.cat